Договір надання послуг доступу до мережі інтернет

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
на умовах публічної оферти

Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа Попова Єлизавета Павлівна, ІПН 3699004563, що діє на підставі виписки з ЄДР та запису в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій №4911. Адреса здійснення діяльності: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, 53 що діє під торговою маркою «Fline», іменована в подальшому — Оператор, керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України №295 від 11.04.2012 року, «Основними вимогами до договору про надання телекомунікаційних послуг», затвердженими рішенням НКРЗІ № 624 від 29.11.2012 р., ст. 641 Цивільного кодексу України пропонує фізичній особі, яка звернеться за отриманням послуги надання доступу до мережі Інтернет, іменованій надалі «Абонент», публічну оферту про надання послуги доступу до мережі Інтернет на наступних умовах:

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 Абонент — споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, які передбачають підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.
1.2 Абонентна плата — фіксований платіж, який встановлюється Оператором за доступ до Мережі. Розмір Абонентної плати визначається умовами Тарифного плану або умовами Додаткової послуги у грошовому вираженні. Оператор може включати до складу абонентної плати вартість інших Послуг залежно від тарифного плану.
1.3 Акт виконаних робіт – письмовий акт про виконання Оператором Заяви Абонента на підключення до його мереж з метою забезпечення Абоненту доступу до мережі Інтернет.
1.4 Акція – будь-які заходи, які пропонуються та проводяться Оператором з метою зменшення витрат Абонента, надання певних пільг чи бонусів на оплату Послуг, за умови виконання певних вимог. Має термін дії.
1.5 Договір – правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент згоди Абонентом на певних умовах, за умови подання заявки та підписання Акту виконаних робіт (далі по тексту – Договір).
1.6 Заява на підключення послуги – письмова заява Абонента на підключення його до мережі Оператора для забезпечення доступу до мережі Інтернет.
1.7 Публічна оферта – пропозиція Оператора, адресована будь-якій фізичній/юридичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання телекомунікаційних послуг, що містяться в публічній оферті.
1.8 Тарифи – документ, у якому наводиться перелік телекомунікаційних послуг,що надаються Оператором, їх опис і вартість, а також їх порядок замовлення, надання, отримання та тарифікації.
1.9 Тарифний план (Пакет) – сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємозв’язаних між собою, які визначають обсяг і вартість наданої Абоненту послуги доступу до мережі інтернет.
1.10 Особовий рахунок Абонента — форма обліку індивідуальних для кожного
Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих коштів на оплату телекомунікаційних послуг за цим Договором.
1.11 Підключення — має на увазі підключення Абонента до локальної мережі Оператора з вибором будь якого тарифного плану. В вартість підключення входить: 15 метрів кабелю для використання в приміщенні Абонента без його кріплення, налаштування комп’ютера для роботи в мережі при відсутності вірусів і наявності драйверів мережевого обладнання Абонента.
1.12 Сторінка статистики — web сторінка розміщена на сайті http://my.fline.com.ua, що містить інформацію про стан поточного рахунку Абонента. За допомогою сторінки статистики Абонент має можливість скористатися послугою «Довірений платіж» або поповнити свій рахунок за допомогою банківської карти.
1.13 Довірений платіж — дозволяє отримати доступ до мережі інтернет при негативному балансі на поточному рахунку, можливість продовжити доступ до мережі на одну добу.
1.14 Інтернет-сайт – інтернет — ресурс Оператора, що розміщений за доменною адресою: http://fline.com.ua
1.15 Оператор — ФОП Попова Є. П. — суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.
1.16 Офіс Оператора — адреса здійснення діяльності — 39800, вул. Добровольського, 53 м. Горішні Плавні, Полтавська область.
1.17 Правила — правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 року.
Телефон підтримки — (05348) 3-28-94; +38 098 66 4444 1

Решта термінів, які використовуються у даному Договорі вживаються у їх загальновизнаних значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Законах України “Про телекомунікації”, “Про захист прав споживачів”, Правилах та інших нормативно – правових актах.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний договір регулює відносини з приводу надання Оператором послуг доступу до мережі Інтернет та поширюються на усіх Абонентів (у тому числі тих, які уклали Договори до вступу в силу цієї Публічної оферти). У разі, якщо Договором, укладеним до вступу в силу даної Публічної оферти встановлено норми, які їй суперечать, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення Договору.
2.2. Положення даної Публічної оферти визначаються Оператором самостійно у відповідності до чинного законодавства. ЇЇ умови можуть бути змінені Оператором з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на Інтернет-сайті або у засобах масової інформації. У разі незгоди Абонента із внесеними змінами, такий Абонент зобов’язаний розірвати Договір у тижневий термін з моменту, коли він дізнався чи мав можливість дізнатися про зміну умов Договору. Не розірвання Договору тa продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами.
2.3 Умови Публічної оферти вступають в силу з моменту їх оприлюднення на Інтернет-сайті і діють до їх скасування Оператором. Публічна оферта поширює свою дію на відносини з приводу отримання усіма Абонентами будь-яких Послуг Оператора незалежно від наявності у Договорі посилання на дану Публічну оферту.
Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання даного Договору і не врегульовані ним, регулюються цивільним кодексом України, господарським кодексом України, законом України «про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 року, Вимогами до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації № 624 від 29.11.2012 та іншими нормативно-правовими актами.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Предметом даного Договору є надання Оператором доступу до мережі Інтернет в обсягах та кількості, обумовлених Сторонами, за встановленими значеннями показників якості та їх оплата Абонентом відповідно до обраного тарифного плану.

4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1 Укладення договору відбувається шляхом подання Абонентом Заяви на надання послуг доступу до мережі Інтернет, яка містить обраний тарифний план та реквізити і адресу Абонента та підписання Акту виконаних робіт по підключенню, який містить дату та адресу виконання робіт, логін та пароль Абонента, які разом із даною Публічною Офертою складають Договір про надання послуг.
4.2 Перед укладенням Договору, незалежно від його форми та змісту, Абонент має ознайомитися в офісі Оператора або за допомогою Інтернет-сайту з інформацією, перелік якої наведено у п. 15 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 р.
4.3 Договір про надання послуг доступу складається з цієї Публічної оферти, яка розміщується на Інтернет-сайті Оператора та видається Абоненту за вимогою, Заяви на підключення Абонента та Акту виконаних робіт по підключенню Абонента.
4.4 Договір вважається укладеним з моменту підписання Акту виконаних робіт. Абонентом, стороною в договорі вважається Особа, яка подала заявку на підключення та яка фактично користується послугою.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

5.1 Абонент зобов’язаний:
5.1.1 Не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримці цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання Послуг іншим Абонентам;
надавати Оператору достовірну інформацію, визначену Оператором як необхідну для укладення Договору;
5.1.2 Регулярно заходити на інтернет- ресурс Оператора переглядати діючи зміни, акції. Самостійно слідкувати за своїм особовим рахунком через Сторінку статистики.
у випадку зміни МАС- адреси мережевої карти повідомляти Оператора.
5.1.3 Сплатити Оператору суму початкового (авансового) платежу, якщо необхідність такої сплати передбачається у відповідному Тарифному плані або умовами окремої Послуги;
5.1.4 Своєчасно оплачувати Послуги згідно з обраним тарифним планом на умовах та в порядку, визначених в Договорі;
5.1.5 При замовленні та отриманні Послуг використовувати лише сертифіковане кінцеве обладнання, користуватися таким обладнанням у відповідності до інструкції з експлуатації до нього;
5.1.6 Не виконувати модернізацію та/або програмування кінцевого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію Послуг або на функціонування мережевого обладнання Оператора;
5.1.7 Не допускати використання кінцевого обладнання та абонентських ліній для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку, не допускати використання кінцевого обладнання та абонентських ліній на комерційній основі для надання телекомунікаційних послуг третім особам та дотримуватися інших обмежень у користуванні Послугами, що передбачені Правилами та законодавством;
5.1.8 Утримувати у справному стані абонентські лінії у межах території, що належить Абоненту (приватний житловий будинок, присадибна ділянка, квартира, офісне приміщення тощо);
5.1.9 Інформувати Оператора про зміну свого місця проживання, прізвища та інших реквізитів/даних, вказаних у Договорі, у максимально короткий строк, але не більше ніж у місячний строк з дати настання таких змін. У разі, якщо з моменту настання змін і до моменту повідомлення Оператора останній надсилатиме Абоненту будь-які повідомлення або документи (податкові накладні, відповіді на заяви тощо) за застарілими реквізитами або із зазначенням застарілих даних Абонента, вважається що Оператор належним чином надіслав такі повідомлення або документи й він звільняється від відповідальності за наслідки некоректного оформлення документів. При цьому, у разі зміни адреси, повідомлення, надіслане за відомою Оператору адресою до моменту інформування Оператора Абонентом про зміну адреси, буде вважатися здійсненим належними чином, а Абонент вважатиметься належним чином повідомленим;
5.2 Абонент має право:
5.2.1 На державний захист своїх прав;
5.2.2 На вільний доступ до Послуг;
5.2.3 На безпеку Послуг;
5.2.4 На вибір виду та кількості Послуг серед наявних.
5.2.5 На безоплатне отримання від Оператора вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг;
5.2.6 На отримання відомостей щодо можливості та порядку відмови від замовленої Послуги;
5.2.7 На доступ до загальнодоступних послуг відповідно до цього Договору, Правил та інших актів законодавства;
5.2.8 На отримання від Оператора інформації про зміну умов надання Послуги і тарифів на її надання;
5.2.9 На вибір тарифу, Тарифного плану, встановленого Оператором;
5.2.10 На захист персональних даних, іншої інформації з обмеженим доступом у порядку, встановленому законодавством;
5.2.11 На отримання безоплатної консультаційної допомоги Оператора з питань замовлення та отримання Послуг, що ним надаються;
5.2.12 На вільний вибір підключення Послуги довіреного платежу або тимчасового припинення Оператором надання Послуг (за наявності технічної можливості) у разі закінчення коштів на Особовому рахунку
5.2.13 Достроково розірвати Договір у порядку, визначеному Договором;
5.2.14 Звернутися до Оператора із заявою про тимчасове призупинення надання Послуг, сплативши Оператору відповідну плату, якщо така встановлена Оператором;
5.2.15 Вимагати від Оператора здійснення перерахунку абонентної плати за увесь час пошкодження (аварії) Мережі, що призвело до припинення надання Послуг, уразі порушення Оператором обумовлених термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента;
5.2.16 Своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості;
5.2.17 Отримувати від Оператора відомостей про надані Послуги у порядку, встановленому законодавством;
5.2.18 Відмовитися від подальшого отримання Послуг шляхом звернення до Оператора з відповідною заявою.
5.2.19 Переоформити Договір на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до порядку встановленого законодавством. Переоформлення Договору на інших осіб здійснюється виключно за згодою Оператора;
5.2.20 Оскаржити неправомірні дії Оператора шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів;
5.2.21 Змінити Тарифний план шляхом звернення до Оператора сплативши обумовлену Договором вартість такої зміни.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

6.1 Оператор зобов’язаний:
6.1.1 Провадити діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів;
6.1.2 Не допускати порушень правил добросовісної конкуренції на ринку телекомунікацій;
6.1.3 Першочергово надавати Послуги підрозділам Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, МВС, МНС, Держприкордонслужби, Держмитслужби;
6.1.4 Обмежувати на підставі рішення суду доступ своїх Абонентив до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження дитячої порнографії;
6.1.5 Приймати від фізичних та юридичних осіб заяви про надання Послуг, вести
їх облік та задовольняти такі заяви (за наявності технічної можливості), надавати відповіді у строки, передбачені законодавством;
6.1.6 Дотримуватися встановленого законодавством порядку укладення договорів; 6.1.7 Надавати відповідно до законодавства споживачам можливість обирати альтернативного Оператора.
6.1.8 Забезпечити швидкість доступу до Інтернету, визначену договором;
6.1.9 Забезпечити спостереження за функціонуванням технічних засобів та можливість відстеження значень показників якості Послуг.
6.1.10 Використовувати сертифіковані на відповідність вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій автоматизовані системи розрахунків за Послуги;
6.1.11 Не розповсюджувати Спам;
6.1.12 Усувати пошкодження телекомунікаційної мережі та відновлювати доступ до послуг згідно з встановленими значеннями показників якості в строки, визначені Адміністрацією Держспецзв’язку;
6.1.13 Надавати Абоненту безоплатну консультаційну допомогу з питань замовлення та отримання Послуг в офісі Оператора, по телефону підтримки та на Інтернет сайті;
6.1.14 Оприлюднювати інформацію про якість Послуг відповідно до законодавства;
6.1.15 До укладення Договору безоплатно надати споживачеві для ознайомлення вичерпну інформацію про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг;
6.1.16 Зберігати записи про надані Послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані Послуги в порядку, встановленому законодавством;
6.1.17 Обмежувати можливість отримання Абонентом Послуг у разі відсутності коштів на Особовому рахунку або досягнення Граничної суми шляхом тимчасового припинення надання Послуг;
6.1.18 Здійснювати розрахунок тарифів, виходячи із собівартості Послуг з урахуванням отримання прибутку;
6.1.19 Попереджати Абонента про обмеження, припинення надання Послуг та про відключення кінцевого обладнання Абонента від Мережі у випадках та порядку, що передбачені Правилами, Договором та законодавством;
6.1.20 Інформувати Абонента про інші відомості, визначені законодавством та Договором;
6.1.21 Вести достовірний облік обсягу та вартості наданих Абоненту Послуг;
6.1.22 Забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасного повідомлення Абонента про їх зміну;
6.1.23 Надавати Послуги у строки, передбачені Договором та законодавством, направляти свій персонал за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентського обладнання, абонентської лінії, виконання інших робіт;
6.1.24 Приймати від Абонента звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк;
6.1.25 Усувати пошкодження Мережі у строк, передбачений Договором. Уразі, якщо строки усунення пошкоджень Мережі не визначені законодавством – усунення таких пошкоджень здійснюється Оператором протягом 3 діб із зафіксованого моменту подання Абонентом відповідного повідомлення про пошкодження;
6.1.26 В разі, якщо дія непереборної сили або протиправні дії третіх осіб призвели до суттєвих пошкоджень обладнання, які потребують його повної заміни – усунення таких пошкоджень здійснюється Оператором якнайшвидше, але не більше як протягом 30 днів.
6.2 Оператор має право:
6.2.1 На провадження діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства;
6.2.2 На визначення порядку оплати і форми розрахунків за Послуги;
6.2.3 Здійснювати заміну одного Тарифного плану на інший. Залежно від технічної можливості та особливостей технічної реалізації такої заміни, вона може бути здійснена поетапно (групами Абонентів);
6.2.4 Встановлювати нові Тарифні плани, плату за окремі Послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани (у тому числі поетапно за умови технічної неможливості одночасного переведення усіх Абонентів з одного тарифного плану на іншій) чи плату за окремі Послуги.
6.2.5 Вносити зміни в Договір, тарифи та умови надання окремих Послуг;
6.2.6 Без додаткового письмового погодження з Абонентом використовувати та обробляти інформацію про Абонента та надані йому Послуги, в тому числі про обсяги отриманих Послуг, їх тривалість, вартість, зміст, маршрути передавання тощо (зокрема, для обслуговування Абонента, виявлення, встановлення та фіксування порушень маршрутизації трафіку, інших порушень у сфері телекомунікацій), а також передавати таку інформацію третім особам в межах та на підставі чинного законодавства України;
6.2.7 Призупиняти, обмежувати, припиняти надання Послуг та відключати абонентське обладнання від Мережі у випадках, передбачених Договором, Правилами та/або законодавством, зокрема, уразі якщо Абонент не вніс авансовий платіж чи/або не погасив заборгованість у встановлений Договором, Правилами чи законодавством строк;
6.2.8 Припиняти діяльність у сфері телекомунікацій як частково (припиняти надання однієї або декількох Послуг), так і повністю (припиняти надання усіх Послуг);
6.2.9 Не підключати та/або відключити підключене до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством;
6.2.10 Припинити Договір з Абонентом у випадку та порядку, визначеному Правилами, Договором та/або законодавством.

7. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ІНФОРМУВАННЯ АБОНЕНТІВ

7.1 При зміні Публічної оферти (у тому числі зміні тарифів, а також заміні одного Тарифного плану на інший або акції): Абонент інформується шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті не пізніше ніж за 7 днів до початку застосування відповідних змін. Крім того, повідомлення про зміну умов надання Послуг може здійснюватися шляхом розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації та іншими доступними для Сторін способами комунікацій.
7.2 Про перерві у наданні послуг під час проведення планових ремонтних, профілактичних та інших робіт, про аварії та орієнтовні строки відновлення надання Послуг, а також про умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану Абонент інформується при його зверненні до офісу Оператора, на Інтернет-сайті. Додатково інформування про орієнтовні строки усунення аварій може здійснюватися шляхом розміщення відповідного оголошення у регіональних або загальнонаціональних засобах масової інформації.
7.3 Про скорочення переліку, обмеження, тимчасове припинення або припинення надання Послуг з ініціативи Оператора Абонент інформується шляхом надсилання повідомлення на кінцеве обладнання Абонента або іншими доступними для Сторін способами комунікацій за будь-який час до моменту скорочення переліку, обмеження, тимчасового припинення або припинення надання Послуг.
7.4 Про припинення Провайдером діяльності у сфері телекомунікацій (у тому числі однієї або декількох Послуг) Абонент інформується не пізніше, ніж за 3 місяці до припинення діяльності, шляхом розміщення оголошення на Інтернет-сайті та у засобах масової інформації.
7.5 Про розірвання Договору з ініціативи Оператора останній інформує Абонента шляхом надсилання повідомлення на кінцеве обладнання Абонента за будь-який час до моменту розірвання Договору. У разі, якщо Договір розривається у зв’язку з припиненням усіх Послуг за Договором, повідомлення про припинення надання останньої за Договором Послуги одночасно є повідомленням про розірвання Договору. Вказане повідомлення може бути направлено поштою на адресу Абонента, зазначену в договорі.
7.6 У разі зміни найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження, банківських реквізитів Оператора, Абонент інформується шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

8. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

8.1. При користуванні Послугами, Додатковими послугами Оператора Абоненту забороняється:
8.1.1 Обмежувати іншим Абонентам доступ до Мережі Оператора або перешкоджати іншим Абонентам користуватися Послугами;
8.1.2 Проводити розсилку рекламних, інформаційних та інших матеріалів, крім випадків, коли адресати згодні отримати ці матеріали;
8.1.3 Проводити самовільне (несанкціоноване) проникнення в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі Оператора, а також здійснювати будь-які інші дії, які тягнуть за собою порушення її роботи, маючи на увазі дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну або адміністративну відповідальність;
8.1.4 Використовувати Мережу для здійснення дій аморального характеру, а також таких дій, що порушують громадський порядок, посягають на честь та гідність громадян і організацій або викликають їх скарги;
8.1.5 Допускати зловживань Послугами Оператора. При цьому, під зловживанням розуміється таке користування Абонентом Послугами, при якому інші Абоненти або Оператор зазнають або можуть зазнавати збитків, за умови, що таке користування Послугами здійснюється не з метою задоволення потреб, які зазвичай задовольняються за допомогою телекомунікаційних послуг;
8.1.6 Передавати через Мережу Оператора програмні коди, які містять у собі віруси або інші шкідливі компоненти;
8.1.7 Порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо абонент не згоден з правилами використання будь-якого ресурсу, він повинен негайно відмовитись від його використання;
8.1.8 Використовувати на комерційній основі абонентське обладнання для надання телекомунікаційних послуг третім особам.
8.1.9 Оператор залишає за собою право відмовити Абоненту в пересиланні інформації або видалити зі своїх серверів будь-яку інформацію та матеріали повністю чи частково, якщо вони порушують законодавство або умови Договору.

9. ТАРИФИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

9.1 Тарифи на всі види Послуг встановлюються Оператором самостійно.
9.2 Оператор має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, ціни, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні плани та різні умови отримання Послуг. Тарифні плани знаходяться на сайті Оператора у розділі –клієнти-тарифи.
9.3 Тарифні плани можуть бути строковими та безстроковими. Строковим Тарифним планом є такий, у якому Оператор прямо вказав його мінімальний або граничний строк дії. Усі інші Тарифні плани є безстроковими.
9.4 Послуги Абоненту надаються на умовах попередньої оплати.
9.5 Тарифні плани для Абонентів застосовуються на умовах однакових для всіх Абонентів.
9.6 Тарифні плани можуть змінюватися Оператором у порядку визначеному законодавством. Відповідні зміни не можуть мати індивідуальний характер та є загальними для всіх Абонентів, які обслуговуються на умовах відповідного Тарифного плану.
9.7 Розрахунки за Послуги здійснюються шляхом щоденного списання Оператором грошової суми з рахунку Абонента в сумі відповідно до обраного Абонентом Тарифного плану. Деталізовану інформацію про належну до сплати суму Абонент може отримути в Офісі Оператора.
9.8 Абонент здійснює оплату Послуг за допомогою терміналів самообслуговування (перелік терміналів Додаток 1)для поповнення рахунка, внесенням готівки через касу в Офісі Оператора або іншими визначеними Оператором на Інтернет-сайті способами.
9.9 У разі, якщо оплата Послуг здійснюється на умовах попередньої оплати, Абонент вносить оплату до моменту закінчення коштів на Особовому рахунку або до моменту досягнення граничної суми.
9.10 Оплата робіт по підключенню до мережі визначається у відповідній Заяві на підключення, якою замовляється виконання таких робіт.
9.11 Тарифні плани можуть передбачати можливість безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший.
9.12 Оператор може надавати Абоненту знижки на оплату Послуг та встановлювати нарахування бонусів. Умови надання знижки, та нарахування бонусів, якщо такі встановлені Оператором, вказуються на Інтернет-сайті, у відповідних Замовленнях або у окремо підписаній Сторонами додатковій угоді до Договору.
9.13 Уразі припинення дії Договору Абонент зобов’язаний оплатити суму боргу за спожиті Послуги, в разі її наявності, протягом 15 днів з моменту припинення дії Договору.
9.14 Прейскурант на додаткові види послуг в Додатку 2

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1 За неналежне виконання або невиконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього Договору. Зокрема, Абонент несе відповідальність відповідно до пункту 37 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 р., а Оператор відповідно до пункту 40 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 р.
10.2 У разі, якщо Оператор не може виконати роботи по підключенню Абонента внаслідок дій або бездіяльності Абонента (відсутність доступу у приміщення, у якому повинні виконуватися роботи, невідповідність такого приміщення Договору про надання Послуг або умовам використання обладнання, що встановлюється Оператором (вологість, пожежна небезпека тощо), ненадання Абонентом вихідних даних (конфігурації) тощо) Оператор має право відмовитися від виконання робіт та вимагати від Абонента відшкодування збитків, понесених Оператором у зв’язку з неможливістю закінчення робіт по підключенню абонента.

11. ОБМЕЖЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ, ТИМЧАСОВЕ ПРИПИНЕННЯ АБО ПРИПИНЕННЯ ЇХ НАДАННЯ

11.1 Надання Послуг може бути обмежене (перелік Послуг – скорочений) або тимчасово припинене у наступних випадках:
11.1.1 За заявою Абонента на строк, вказаний Абонентом, але не більше 12 місяців. За бажанням Абонента відновлення надання Послуг може бути здійснено раніше вказаного ним у заяві строку тимчасового припинення надання Послуг. При цьому сплачена за тимчасове припинення надання Послуг плата корегуванню не підлягає, окрім випадків, якщо вона нараховується на помісячній основі;
11.1.2 У разі порушення Абонентом встановлених Договором обмежень при користуванні Послугами. Надання Послуг у такому випадку обмежується або тимчасово припиняється на період до усунення Абонентом виявлених Оператором порушень;
11.1.3 У разі виконання Оператором ремонтних робіт з усунення пошкодження Мережі, профілактичних, планових або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг. Надання Послуг у такому випадку обмежується або тимчасово припиняється на період проведення відповідних робіт;
11.1.4 У разі закінчення коштів на Особовому рахунку або досягнення Граничної суми (при наданні Послуг на умовах попередньої оплати). Надання Послуг у такому випадку обмежується або тимчасово припиняється до моменту поповнення Абонентом свого Особового рахунку, при відсутності технічної можливості продовження надання Послуг, зокрема, внаслідок випадку, непереборної сили або істотної зміни обставин. У таких випадках надання Послуг обмежується або призупиняється до моменту припинення дії обставин, які викликали обмеження або тимчасове припинення надання Послуг;
11.1.5 У разі виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного стану, а також у інших випадках, передбачених законодавством або Договором. У таких випадках надання Послуг може обмежуватися або призупинятися до моменту припинення дії обставин,які викликали обмеження або тимчасове припинення надання Послуг.
11.2 Надання Послуг може бути припинено у наступних випадках:
11.2.1 У разі порушення Абонентом встановлених Договором обмежень при користуванні Послугами;
11.2.2 У разі, якщо Абонент якому надання послуг було обмежено або тимчасово припинено внаслідок відсутності оплати (або у зв’язку з не користуванням Послугами), не поповнить свій Особовий рахунок протягом 3 місяців з моменту зазначеного обмеження або тимчасового припинення надання Послуг. Під поповненням рахунку у цьому пункті розуміється поповнення вищевказаним Абонентом Особового рахунку в офісі Оператора або поповнення рахунка або поповнення Особового рахунку за допомогою інших способів на будь-яку суму.
11.2.3 У разі, якщо Оператор протягом 30 днів не зможе відновити надання Послуг, надання яких було обмежено або тимчасово припинено внаслідок випадку, дії непереборної сили, істотної зміни обставин або інших обставин, передбачених законодавством або Договором;
11.2.4 З інших підстав, передбачених у Договорі або законодавстві.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

12.1 Договір вважається укладеним у момент, підписання Акту приймання виконаних робіт та діє протягом 1 року. В разі, якщо жодна із сторін за 1 місяць до дня закінчення строку договору не заявить про намір його розірвати, Договір вважається продовжений на такий самий строк.
12.2 Договір припиняє свою дію:
12.2.1 При закінченні строку дії Договору;
12.2.2 У момент припинення надання Оператором усіх Послуг за Договором (у тому числі внаслідок виникнення або існування заборгованості Абонента за надані Послуги).
12.2.3 З ініціативи Абонента. При цьому Абонент повинен оформити та подати Оператору відповідну заяву про розірвання Договору в офіс Оператора.
12.2.4 З ініціативи Оператора якщо виявиться, що дані, які йому повідомив Абонент при укладенні Договору, є неправдивими;
12.2.5 Якщо Абонент має непогашену заборгованість перед Оператором за раніше укладеним Договором і ця обставина буде виявлена після укладення нового Договору, а також у випадку якщо виявиться, що представник Абонента, що укладав Договір від імені Абонента, діяв з перевищенням повноважень, що пізніше не було схвалено Абонентом;
12.2.6 Внаслідок анулювання, недійсності, закінчення строку дії ліцензії на відповідний вид діяльності у сфері телекомунікацій чи на право користування радіочастотним ресурсом (у разі, якщо це перешкоджає подальшому наданню усіх Послуг за Договором).
У разі припинення дії Договору Сторони здійснюють взаємні розрахунки у порядку, визначеному Договорам та нормами законодавства.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Згідно із законодавством про телекомунікації та звернення громадян, а також відповідно до цього Договору, у разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Оператора з усною заявою, зателефонувавши за Телефоном підтримки Оператора, звернувшись безпосередньо в офіс Оператора або звернутися до нього з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім’я та прізвище, а також зворотню адресу. Оператор, отримавши письмову заяву, повинен її розглянути і у 30-денний строк надати письмову (або у формі, у якій просить Абонент) відповідь. У разі, якщо отримане звернення або заява містить прохання чи вимогу вчинити певні дії, Оператор, у разі згоди вчинити ці дії, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення, за винятком випадку, коли з суті прохання чи вимоги не слідує необхідність повідомлення Абонента про задоволення прохання чи вимоги.
13.2 При підключенні Послуги налаштування кінцевого обладнання Абонента (у тому числі WiFi-роутера) є безкоштовно. В подальшому надання таких послуг є окремою платною Додатковою послугою Оператора (Додаток 2).
13.3 Усунення пошкоджень Мережі Оператора, які призвели до призупинення отримання Послуги відбувається протягом 3 днів з дня виявлення такого пошкодження, якщо інше не передбачено Правилами та нормами законодавства.
13.4 У відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», укладаючи Договір у письмовій формі, Абонент надає свою згоду на оброблення та внесення до спеціальної бази персональних даних про Абонента, що містяться у Договорі, а також на передачу інформації з такої спеціальної бази персональних даних третім особам у відповідності з чинним законодавством Зазначені в цьому пункті дії можуть бути здійснені для цілей належного виконання Договору, зокрема, але не виключно, для: належної і якісної експлуатації та обслуговування телекомунікаційної мережі, організації стягнення заборгованості Абонента і відступлення права вимоги до Абонента третім особам, представництва інтересів Оператора третіми особами в органах державної влади і місцевого самоврядування, належного надання послуг, здійснення поштових відправлень й інформаційних розсилок на адресу Абонента тощо.
13.5 Суперечки, що можуть виникнути між Сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору і які Сторони не змогли врегулювати шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Всі питання, які не врегульовані в даному договорі вирішуються керуючись нормами Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 року, «Основними вимогами до договору про надання телекомунікаційних послуг», затвердженими рішенням НКРЗІ № 624 від 29.11.2012 р. та іншими чинними нормами законодавства.

Додаток 1

Прейскурант на додаткові послуги Вартість, грн
Виклик майстра на дім (налаштування кінцевого обладнання абонента, усунення неспровностей що виникли з вини абонента, заміна конектора на кінцевому обладнанні абонента) 100
При стандартному підключенні, тимчасове блокування акаунту за заявою користувача до 30 діб. 0
Роздрукування статистики ( самостійно з сайту www.fline.com.uaбезкоштовно) 20
Налаштування Wi-fi роутеру в офісі провайдера 100
Придбання кабелю (ціна за 1 метр) 7
Відновлення акаунту ( більше 30 діб з моменту закінчення грошових коштів на особовому рахунку Абонента) 30
Зміна тарифного плану 0